Pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľ

  Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Audiolibrix Ltd so sídlom: 2 Hope Cottage Reading Road, Woodcote, Reading, RG8 0QY, Anglicko. Spoločnosť je evidovaná v Anglicku pod číslom 07903597. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

  Cieľom Súťaže je podpora a propagácia produktov Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 2. Doba trvania Súťaže

  Súťaž sa uskutoční v termíne definovanom v Základných podmienkach Súťaže.

 3. Účastníci Súťaže

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým či prechodným pobytom na území Slovenskej, alebo Českej republiky staršia ako 18 rokov, ktorá sa v dobe trvania súťaže bude riadiť podľa pokynov uvedených v detailoch danej Súťaže a Pravidlách, riadne vyplní všetky údaje prihlášky a všetko odošle požadovaným spôsobom na adresu Usporiadateľa.

  Súťaže sa každá fyzická osoba môže zúčastniť len jedenkrát, t.j. do súťaže bude zaradená vždy len jedna prihláška každej fyzickej osoby. V prípade zistenia opakovaných prihlášok do Súťaže bude daný účastník diskvalifikovaný bez možnosti odvolania. Usporiadateľ kontroluje všetky náležitosti jednotlivých prihlášok priebežne.

 4. Výhercovia

  Po ukončení súťaže bude zo všetkých doposiaľ riadne doručených prihlášok náhodne vybratý výherca, alebo výhercovia, podľa Základných podmienok Súťaže.

 5. Výhry v súťaži

  Výhra v súťaži je definovaná v Základných podmienkach Súťaže.

  Výhru nie je možné u Usporiadateľa vymeniť za finančnú protihodnotu a ani za iný tovar.

  Výherca či výhercovia Súťaže budú o svojej výhre vyrozumení e-mailom do 10 pracovných dní od skončenia súťaže.

 6. Osobné údaje

  Každý Účastník udeľuje zaslaním prihlášky do Súťaže Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa.

  Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb a riadi sa pravidlami Ochrany osobných údajov. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu office@dopocutia.sk.

 7. Dane

  Daň z príjmu fyzickej osoby, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej, alebo Českej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry Výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Celkovú hodnotu Výhry bude mať Výherca uvedenú aj v preberacom protokole.

 8. Osobitné ustanovenia

  Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžky jej trvania ako aj podmienok, počet výhercov, či druhy výhier, ako aj na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na svojej stránke.

  Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

  Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

  Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.dopocutia.sk

  Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Readingu dňa 01.10.2014

Audiolibrix Ltd

(Čitalo 8)